Qua điểm img1 cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng D cho trước?

A.

A : Vô số.

B.

B : 2

C.

C : 3

D.

D : 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Qua điểm img1 cho trước có duy nhất một mặt phẳng đi qua img2 và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

Đáp án đúng là  D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...