Rút gọn phân số $\frac{{12}}{{18}}$ được phân số nào dưới đây?

A.

$\frac{2}{3}$

B.

$\frac{3}{6}$

C.

$\frac{4}{6}$

D.

$\frac{4}{9}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{{12}}{{18}} = \frac{{12:6}}{{18:6}} = \frac{2}{3};\frac{3}{6} = \frac{1}{2};\frac{4}{6} = \frac{1}{2}$ và các phân số $\frac{2}{3};\frac{1}{2};\frac{4}{9}$ là các phân số tối giản nên rút gọn phân số $\frac{{12}}{{18}}$ được phân số $\frac{2}{3}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.