S là nguồn xoay chiều (có chiều thay đổi theo thời gian bằng hàm số sin). Trong mạch nào trên hình vẽ, dòng điện qua R theo một chiều nhất định?

A.

1, 2 và 3.

B.

1 và 2.

C.

2 và 3.

D.

Chỉ 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1, 2 và 3.

* Trong sơ đồ (1):

- Khi VA > VB: dòng điện đi từ A  M

qua R đến N  B.

- Khi VB > VA: dòng điện đi từ B  M                       

qua R đến N  A.

Vậy dòng điện qua R theo chiều từ M  N.

* Trong sơ đồ (2):

- Khi VA > VB: dòng điện đi từ A  M

qua R đến N  B.                                                        

- Khi VB > VA không có dòng qua R.

Vậy dòng qua R theo chiều từ M  N

(và chỉ có trong nửa chu kì)

* Trong sơ đồ (3):

- Khi VA > VB: dòng diện đi từ A  M

qua R đến N  B.

- Khi VB > VA: dòng diện đi từ B  M                            

qua R đến N  A.

Vậy dòng qua R theo chiều từ M  N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.