Sắp xếp thứ tự tính axit tăng dần của các axit, dãy nào đúng?

ClCH2COOH; BrCH2COOH; ICH2COOH

A.

ClCH2COOH < ICH2COOH < BrCH2COOH.

B.

ClCH2COOH < BrCH2COOH < ICH2COOH.

C.

ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH.

D.

BrCH2COOH < ClCH2COOH < ICH2COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH.

Do tính phi kim Cl > I nên khả năng hút electron -Cl > -Br > -I.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...