She_____ terribly upset if I lost the ring.

A.

will be

B.

would be

C.

were

D.

had been

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.