Số chất có CTPT C4H8O2 có phản ứng với NaOH là:

A.

A: 5

B.

B: 3

C.

C: 6

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C4H8O2 có (pi + vòng) = 1 Để phản ứng với NaOH thì phải là axit hoặc este Các công thức thỏa mãn:

+) Axit: CH3CH2CH2COOH; (CH3)2CHCOOH

+) Este: C2H5COOCH3; CH3COOC2H5; HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)2

Có 6 chất thỏa mãn 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.