Số gần đúng của img1 có ba chữ số đáng tin viết dưới dạng chuẩn là:

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Vì img1 có 3 chữ số đáng tin nên dạng chuẩn là img2.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.