Số các giá trị nguyên của m để phương trình img1 có 3 nghiệm phân biệt là:         

A.

0.

B.

2.

C.

1.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình img1 có 3 nghiệm phân biệt ⇔ Hàm số f(x) có 2 cực trị và 2 giá trị cực trị trái dấu. Có img2 Có img3 (với img4) Vậy có 3 giá trị m nguyên thỏa mãn.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.