Sự kiện nào khởi đầu cho giai đoạn tiến hóa tiền sinh học?

A.

sự xuất hiện của các giọt côaxecva.

B.

sự tổng hợp các chất hữu cơ từ những chất vô cơ đơn giản theo phương thức hóa học.

C.

sự xuất hiện các đại phân tử tự sao chép.

D.

sự xuất hiện enzim đầu tiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

sự xuất hiện của các giọt côaxecva.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.