Tác phẩm " Nước Đại Việt ta" được viết theo thể loại nào?

A.

Hịch

B.

Chiếu

C.

Cáo

D.

Tấu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.