Tập nghiệm của phương trình 4x+1 = 82x+1 là:

A.

{-5}

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có 4x+1 = 82x+1 ⇔ 22(x+1) = 23(2x+1)

⇔ 2(x + 1) = 3(2x + 1) ⇔ 4x + 1 = 0 ⇔ x = -

Vậy tập nghiệm của phương trình 4x+1 = 82x+1  là .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.