Thể song nhị bội:

A.

có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào.

B.

có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ.

C.

chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ.

D.

chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.