Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giới hạn bởi các parabol y = 4 - x2 và y = 2 + x2 quay

quanh trục Ox là kết quả nào sau đây?

A.

10 (đvtt)

B.

12 (đvtt)

C.

14 (đvtt)

D.

16 (đvtt)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

16 (đvtt)

Thể tích cần tìm là: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.