Thêm 900 ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH = 2 thu được dung dịch A. Hỏi dung dịch A có pH bằng bao nhiêu?

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3.

Vì thể tích tăng 10 lần, nồng độ H+ giảm 10 lần, pH tăng 1 đơn vị pH = 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.