Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al, FexOy thu được 16,55 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH dư thấy có 1,68 lít H2 (đktc) thoát ra, còn lại 8,4 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt là:

A.

FeO.

B.

Fe3O4.

C.

Fe2O3.

D.

FeO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe3O4.

2yAl + 3FexOy  yAl2O3 + 3xFe    (1)

Y + dd NaOH có khí thoát ra chứng tỏ Al còn dư, FexOy đã hết.

Y + NaOH:

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O    (2)

2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2↑    (3)

Từ (3)  nAl dư =  =  = 0,05 (mol).

Chất rắn không tan là Fe  nFe =  = 0,15 (mol).

Từ (1) nFe (mol).

mY = 56.0,15 + 102. + 27.0,05 = 16,55  → Fe3O4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.