Thuốc thử nào sau đây là tốt nhất để phân biệt dung dịch AgNO3 với dung dịch Zn(NO3)2?

A.

H2O.

B.

HNO3.

C.

NH3.

D.

HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCl.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.