Thương của phép chia 5 : 18 được viết dưới dạng phân số là:

A.

$\frac{5}{{18}}$

B.

$\frac{{18}}{5}$

C.

$\frac{5}{8}$

D.

$\frac{{15}}{{18}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Thương của phép chia 5 : 18 được viết dưới dạng phân số là: $\frac{5}{{18}}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...