Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol một este X ( không chứa nhóm chức khác) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 18%, thu được một ancol và 36,9 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Công thức phân tử của hai axit là:         

A.

A: CH3COOH và C2H5COOH

B.

B: HCOOH và C3H7COOH

C.

C: C2H5COOH và C3H7COOH

D.

D: HCOOH và C2H5COOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  · img1 Þ Este 3 chức Þ nmuối = nNaOH = 0,45 mol Þ Mmuối = img2Þ Có 1 muối là HCOONa · Trường hợp 1: nHCOONa = 0,15 mol Þ nRCOONa = 0,3 mol Þ MRCOONa =  img3 Þ không có công thức nào phù hợp. · Trường hợp 2: nHCOONa = 0,3 mol img4  Þ Muối còn lại là C3H7COONa Þ Công thức 2 axit là: HCOOH và C3H7COOH  

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.