Tỉ lệ thể tích của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng metan và thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon đó là 1 : 6,5. Hiđrocacbon đó là:

A.

Butan.

B.

Pentan.

C.

Etan.

D.

Propan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Butan.

Đồng đẳng của metan là ankan CnH2n+2.

CnH2n+2 + O2  nCO2 + (n + 1)H2O

Ta có  = 6,5  n = 4  C4H10: butan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...