Tiến hành các thí nghiệm sau: (a)       Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3. (b)       Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2. (c)       Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. (d)       Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2. (e)       Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch CrCl3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là:  

A.

3. 

B.

4. 

C.

5. 

D.

2. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các phương trình hóa học: (a)       Na3PO4 + 3AgNO3 img1 Ag3PO4img2 + 3NaNO3 (b)       Na2SO4 + BaCl2 img3 BaSO4img4+ 2NaCl (c)       AlCl3 + 3NH3 + 3H2O img5 Al(OH)3img6+3NH4Cl (d)       NaHCO3 + CaCl2 img7 không phản ứng (e)       img8  Các thí nghiệm thu được kết tủa là (a), (b), (c).  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...