Tiến hành các thí nghiệm sau:         (a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.         (b) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng.         (c) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.         (d) Đốt bột Fe trong khí oxi.         (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 loãng.         (f) Nung nóng Cu(NO3)2.         (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số thí nghiệm có xảy ra sự oxi hóa kim loại là:         

A.

A: 2

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(a) Fe + CuSO4 img1FeSO4 + Cu                 (b) 3CO + Fe2O3 img2 2Fe + 3CO2         (c) 2NaCl + 2H2O img3 2NaOH + Cl2 + H2         (d) 6Fe + 4O2 img42Fe3O4         (e) 3Ag + 4HNO3 img53AgNO3 + NO + 2H2O                 (f) 2Cu(NO­3)2 img6 2CuO + 4NO2 + O2         (g) 2Fe3O4 + 10H2SO4(đặc, nóng) img73Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O - Có img8 thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại là (a), (d) và (e).  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...