** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa.

Loại kiểu gen Aaa xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Mỗi cơ thể Aaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1A : 2a : 2Aa : 1aa

Cách 1: Lập bảng:

  1A 2a 2Aa 1aa
1A 1AA 2Aa 2AAa 1Aaa
2a 2Aa 4aa 4Aaa 2aaa
2Aa 2AAa 4Aaa 4AAaa 2Aaaa
1aa 1Aaa 2aaa 2Aaaa 1aaaa

Tỉ lệ kiểu gen ở F1

1AA : 4Aa : 4AAa :4AAaa : 10Aaa : 4Aaaa : 4aa : 4aaa : 1aaaa.

=> tỉ lệ kiểu gen Aaa = 10/36 = 5/18

Cách 2:

Loại kiểu gen Aaa xuất hiện ở F1 với tỉ lệ:

(A x aa) + (aa x A) + (a x Aa) + (Aa x a) = = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.