Tính diện tích khu đất hình chữ nhật biết chiều dài là 600m, chiều rộng bằng $\frac{1}{3}$ chiều dài.

A.

$120\,\,000{m^2}$

B.

$160\,\,000{m^2}$

C.

$150\,\,000{m^2}$

D.

$180\,\,000{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chiều rộng của khu đất là: 600 : 3 = 200 (m) Diện tích của khu đất là: $600 \times 200 = 120\,\,000\left( {{m^2}} \right)$ Đáp số: $120\,\,000{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.