TN GTAS. Chiếu sáng đồng thời hai khe Y-âng bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 thì khoảng vân tương ứng là i1 = 0,48 mm và i2 = 0,36 mm. Xét điểm A trên màn quan sát, cách vân sáng chính giữa O một khoảng x = 2,88 mm. Trong khoảng từ vân sáng chính giữa O đến điểm A ( không kể các vạch sáng ở O và A ) ta quan sát thấy tổng số các vạch sáng là?        

A.

11 vạch.

B.

9 vạch.

C.

7 vạch.        

D.

16 vạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xét số vân sáng của img1 trong đoạn OA là img2 vân xét số vân sáng của img3 trong đoạn OA là img4 vân số vân trùng nhau của 2bước sóng trong đoạn OA img5 vậy trên đoạn OA có 2vị trí trùng nhau của 2bước sóng đó làvị trí vân sáng bậc 4 của img6 trùng bậc 3 của img7 và bậc 8 của img8 và bậc 6 của img9 không kể các vach tại A và O thì trong khoảng OA có số vạch: (6 + 8) -1 vân trùng - 2 vân trùng tại A = 11 vân.

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...