Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?          .  

A.

Ngày 3/2/1930.

B.

Ngày 24/2/1930.

C.

Tháng 10/1930.

D.

Ngày 8/2/1030.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.