Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số dưới đây, biện pháp nào tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân?

A.

Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí

B.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Hợp quốc

C.

Xã hội hoá công tác dân số

D.

Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.