Trong mặt phẳng tọa độ Oxy xét hai hình img1 , được xác định như  img2  Sau:         img3 Gọi img4 lần lượt là diện tích của các hình img5. Tính tỉ số img6.  

A.

 99.

B.

 101.

C.

 102.

D.

 100.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Phương pháp:

+ img1

+ Giả sử Trong mặt phẳng tọa độ Oxy xét hình H thỏa mãn:          img2

Thì H là Hình tròn tâm (a,b) bán kính R.

- Cách giải:

img3 

img4

  img5  img6 

=> H1 là Hình tròn tâm (5;5) bán kính 7

img7

  img8  => H2 là Hình tròn tâm (50;50) bán kính img9 => Tỉ lệ S là 102.  

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...