Trong quá trình quang hợp của thực vật khi tăng cường độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng nhưng chưa đạt tới điểm bão hoà ánh sáng thì:

A.

Cường độ quang hợp giảm dần tỉ lệ nghịch với cường độ ánh sáng.

B.

Cường độ quang hợp tăng dần tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

C.

Cường độ quang hợp không thay đổi .

D.

Cường độ quang hợp tăng rồi lại giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Trong quá trình quang hợp của thực vật khi tăng cường độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng nhưng chưa đạt tới điểm bão hòa ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng dần tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.