Từ “bay” trong trường hợp nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

A.

Đàn cò bay

B.

Đạn bay vèo vèo

C.

Sơn bay màu

D.

Nốt thuỷ đậu đang bay dần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:- Nghĩa gốc: đàn cò bay, chỉ sự di chuyển trên không. - Các trường hợp còn lại dùng với nghĩa chuyển. + đạn bay: di chuyển rất nhanh + bay màu: phai màu + nốt thuỷ đậu đang bay: biến hết

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.