Từ “nên” trong câu tục ngữ dưới đây có nghĩa là gì ?
“Người có chí thì nên
Nhà có nền thì vững”

A.

Thành công

B.

Thất bại

C.

Thất bát

D.

Thành tựu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...