Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học nào còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

A.

Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

B.

Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

C.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào cách mạng nước ta.

D.

Sự linh hoạt trong các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp : liên hệ Cách giải: Phong trào 1936 – 1939: - Lần đầu tiên thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho mục tiêu chung. - Thu hút đông đảo các tầng lớp, giai cấp tham gia với hình thức đấu tranh phong phú đòi quyền dân sinh, dân chủ. => Bài học và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.    Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...