Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện qua mấy lĩnh vực chủ yếu?

A.

4

B.

5

C.

6

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.