Vai trò nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la?

A.

Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

B.

Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.

C.

Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.

D.

Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 37, Suy luận Cách giải: Nelson Mandela là một trong những nhà lãnh đạo đáng kính nhất trên thế giới, người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh thay thế chế độ Apartheid mang lại nền dân chủ tự do cho Nam Phi. Năm 1990, sau khi bị cầm tù trong 27 năm, ông trở lại chính trường và trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi và sau đó đã đóng vai trò đi đầu chiến đấu để chấm dứt triệt để nạn phân biệt chủng tộc ở quốc gia này. Năm 1993, ông giành giải Nobel Hòa bình.

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.