Vi phạm hình sự là hành vi

A.

nguy hiểm cho xã hội.

B.

trái phong tục tập quán.

C.

trái chuẩn mực đạo đức.

D.

xâm phạm các quan hệ lao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.