Xét các mệnh đề sau: I. Dãy số img1 là dãy số tăng và bị chặn. II. Dãy số img2 là dãy số giảm và bị chặn. III. Dãy số img3 là dãy số bị chặn. IV. Dãy số img4 với img5 là dãy số bị chặn dưới. Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là?

A.1
B.2
C.3
D.4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích: Ta có: - Dãy số img1 viết dạng khai triển là: img2 là dãy số giảm: mệnh đề (I) sai. - Dãy số img3 viết dạng khai triển là: img4 là dãy số tăng: mệnh đề (II) sai. - Ta có: img5nên dãy số img6 bị chặn, mệnh đề (III) đúng. - Ta có: dạng khai triển của dãy số img7 là : img8, img9, img10, img11, img12, img13, img14, img15 nên nó bị chặn dưới, mệnh đề (IV) đúng. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...