Ý nào sau đây không đúng với tình hình dân cư của Nhật Bản?

A. Nhật Bản là nước đông dân nên tốc độ gia tăng dân số hằng năm cao.
B. Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn
C. Tốc độ gia tăng dân số hằng năm thấp và đang giảm dần
D. Nhật Bản là một nước đông dân, phần lớn tập trung ở các thành phố ven biển
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Nhận xét không đúng với tình hình dân cư Nhật Bản là “ Nhật Bản là nước đông dân nên tốc độ gia tăng dân số hằng năm cao” vì Nhật Bản là nước đông dân nhưng tốc độ gia tăng dân số hằng năm thấp và đang giảm dần

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.