Ý nghĩa then chốt của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?

A.

         Làm thay đổi một cách co bản các nhân tố sản xuất.

B.

         Làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.

C.

         Tạo nên sự tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

D.

         Dần đến những thay đổi về co cấu kinh tế, co cấu lao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: phân tích, đánh giá Cách giải: Ý nghĩa then chốt của cách mạng Khoa học - kĩ thuật hiện đại là thay đồi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. Các nhân tố sản xuất ở đây bao gồm: người lao động, công cụ sản xuất, trao đồi hàng hóa. Cách mạng khoa học kĩ thuật càng phát triển thì càng yêu cầu người lao động phải nâng cao trình độ để có thể sử dụng máy móc để sản xuất. Công cu sản xuất không phải chỉ có máy dệt bằng hơi nước nữa mà còn có nhiều loai máy móc chạy bằng điện, ánh sáng mặt trời,... Sai lầm và chú ý: Ý nghĩa then chốt của cách mạng Khoa học - công nghệ là đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.

Đáp án đúng là A!      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...