Tìm nghiệm của bất phương trình log3(2x1)>3 .

A.   x>4.
B.   x>14.
C.   x<2.
D.   2<x<14.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:   Do cơ số a=3>1 nên log3(2x1)>32x1>27x>14

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.