Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?

A.

O2, Cl2, HBr.

B.

Dung dịch brom H2, Cl2.

C.

H2, Cl2, HNO3 đặc.

D.

H2, KMnO4, C2H5OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

H2, Cl2, HNO3 đặc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.