Biết đồ thị hàm số bậc hai img1có điểm chung duy nhất với img2và cắt đường thẳng img3tại hai điểm có hoành độ lần lượt là img4img5. Tính img6.

A.

A : 1

B.

B : 0

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Gọi (P): img1. Ta có: +) img2đi qua hai điểm img3nên ta có img4 +) img5có một điểm chung với đường thẳng img6nên img7 Do đó: img8

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.