Cation img1có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là img2. Nguyên tử R là:        

A.

Ar (Z=18).

B.

Al (Z=13).

C.

K (Z=19).

D.

Ca (Z=20).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Để tạo thành ion img1 thì R nhường 2e. Do đó thêm 2e vào lớp ngoài cùng của ion img2ta thu được cấu hình e của R.

Hướng dẫn giải: Để tạo thành ion img3 thì R nhường 2e. Do đó thêm 2e vào lớp ngoài cùng của ion img4ta thu được cấu hình e của R Vậy cấu hình e của R là: img5  => Z = 20 (Ca).

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.