Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?           

A.

31 AA : 11 aa        

B.

30 AA : 12aa

C.

29 AA : 13 aa

D.

28 AA : 14 aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

P: 31AA : 11aa. Sau 5 thế hệ tự phối F5: AA cho đời con 100% AA. aa cho đời con 100% aa. F5: 31AA : 11aa.

Vậy đáp án đúng là A   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.