Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là:

A.

36,6 gam.

B.

32,6 gam.

C.

38,4 gam.

D.

40,2 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  img2img3  Dễ thấy img4 nên kiềm hết (tạo các muối img5img6  img7  Bảo toàn khối lượng => m muối = img8   

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.