Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3PO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 6,88 gam 2 chất tan. Giá trị của x là:

A.

0,030.

B.

0,050.

C.

0,057.

D.

0,139.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 

Bảo toàn P img2 

Nếu sản phẩm là img3 

Nếu sản phẩm là img4 

Nếu sản phẩm là img5

Dễ thấy 6<6,88<7,1 => Sản phẩm là img6img7

img8 

img9 

img10 

Bảo toàn img11   

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...