Cho 4 chữ số 0, 1, 5, 9. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số thập phân nhỏ hơn 1 mà có đủ mặt 4 chữ số đã cho? (mỗi chữ số xuất hiện một lần)

A.

6

B.

8

C.

9

D.

15

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Các số thập phân nhỏ hơn 1 mà có mặt đủ 4 chữ số đã cho là: 0,159; 0,195; 0,591; 0,519; 0,915; 0,951. Vậy lập được tất cả 6 số thập phân nhỏ hơn 1 có mặt đủ 4 chữ số đã cho.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...