Cho các phát biểu sau: (a) Đun nóng phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được 2 muối. (b) Poli(etlen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. (c) ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tàn nhiều trong nước. (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit. (e) ở điều kiện thường, tripanmitin là chất lỏng. (f) Dung dịch axit axetic là chất điện li yếu. Số phát biểu đúng là: 

A.

4. 

B.

6. 

C.

3. 

D.

5. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:         

(a) Đúng. (b) Đúng. (c) Đúng. (d) Đúng. (e) Sai, traipanmitin là chất béo no nên ở trạng thái rắng trong điều kiện thường. (f) Đúng.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.