Cho dãy các dd: glucozo, saccarozo, etanol, glixerol. Số dd trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dd có màu xanh lam là:  

A.

A: 2

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các chất thỏa mãn : Glucozo , Saccarozo , glixerol (3 chất trên đều có từ 2 nhóm OH kề nhau trở lên => hòa tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam)  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.