Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang; AB song song với CD và CD = 12AB. Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho MC = 12MS. Gọi N là giao điểm của DM và mặt phẳng (SAB). Hình dạng của tứ giác SABN là

A.

Hình thang.

B.

Hình bình hành.

C.

Tứ giác lồi.

D.

Hình thang cân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có AB // CD nên giao tuyến của (SAB) và (SCD) là Sx // AB // CD.
Vậy trong mặt phẳng (SCD): DM cắt Sx tại N.
⇒ N là giao điểm của DM và (SAB). Ta có:
MCMS = DCSN = 12  DC = 12SN
Vậy SN = AB, mà SN // AB. Vậy SABN là hình bình hành.

                       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.