Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

“I’m sorry I have to leave so early,” he said.

A.

He apologised for having to leave early.

B.

He apologised to have to leave early.

C.

He apologised that he has to leave early.

D.

He apologised to have left early.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

He apologised for having to leave early.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.