Choose the best answer for the following sentence:

The stadium _____________ last year can contain at least 20 thousand people.
 

A.

to build                       

B.

which was built                      

C.

that built                      

D.

building

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

which was built

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.